Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

myyworld

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne

April 28 2017

myyworld

April 22 2017

3848 04f7 500
Reposted fromamatore amatore viakonwalia konwalia

April 01 2017

myyworld
3695 6210 500
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaszalony-virus szalony-virus

March 05 2017

myyworld
9493 c47f
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamyou myou

March 02 2017

myyworld
5327 e7e5
Reposted fromoutoflove outoflove viathesmajl thesmajl

July 09 2015

myyworld
Może moja miłość właśnie na tym polegała? Na zwykłej codzienności z Tobą, na cieszeniu się, z każdej spędzonej wolnej chwili w Twoim towarzystwie? Na każdym uśmiechu skierowanym w Twoją stronę. Na wszystkim i niczym. Prostota dnia w twoim towarzystwie przynosiła mi więcej szczęścia, niż niejedna przygoda, którą mogłabym przeżyć.
— Z głębi siebie, 08.07.2015. Koniec

July 05 2015

myyworld
6359 0536
Thank you that you are.. 
Reposted fromCandyMonster CandyMonster vianiskowo niskowo
myyworld
1706 9aca 500
Reposted fromtooskaa tooskaa vianiskowo niskowo
myyworld
2168 703b
Reposted fromcharming charming viaosaki osaki
myyworld
3297 87ac
Reposted fromosaki osaki

June 30 2015

myyworld

June 17 2015

myyworld
Reposted fromCaccipergolo Caccipergolo viamaybeme maybeme

June 16 2015

myyworld
8264 0355
Reposted fromCimala Cimala viaskinskinnyss skinskinnyss

June 15 2015

myyworld
1902 3743
Reposted fromFavCartoons FavCartoons vialugola lugola

June 11 2015

myyworld
1104 b7c1
Reposted fromiamstrong iamstrong
myyworld
2693 fd42
Reposted fromiamstrong iamstrong
myyworld
3902 27c4
Reposted fromiamstrong iamstrong
myyworld
9146 0f24
Reposted fromiamstrong iamstrong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl